Adatvédelmi tájékoztató

Kérem, hogy a webhely használata előtt figyelmesen olvassa el jelen jogi tájékoztatót, melynek tartalmát Ön a webhely használatával -további beleegyezés kérése nélkül- tudomásul veszi és elfogadja!

Az Adatvédelmi tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szóló uniós jogszabály és az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően készült.

A Kalba-Fess Kft – a kalbafesskft.hu weboldal tulajdonosamint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 • Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
  Név: Kalba-Fess Kft. 
  Cím: 9300 Csorna, Arany J. u. 5. 
  Adószám: 14628496-2-08
  Tel.: 06 20 397 9696
  E-mail: kalbafesskft@gmail.com
  Honlap: kalbafesskft.hu
 • Adatfeldolgozó (tárhely szolgáltató):
  Név: ICON MÉDIA Kft.
  Cím: 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.
  Cégjegyzékszáma: 03-09-115965
  Adószáma: 14275270-2-03
  Telefon: 06 70 518 1943
  E-mail cím: info@webdigital.hu
  web: www.webdigital.hu
 • Felhasználó: a kalbafesskft.hu weboldal látogatója
Az adatkezelés jogalapja, meghatározása

A weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a weboldal használatával, valamint – a kapcsolati űrlap kitöltésével – személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A weboldalon találhatóak olyan linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső weboldalak adatkezelésére vonatkozóan az adott weboldal adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a megadott személyes adatokat addig őrzi, míg kapcsolatban van a felhasználóval, illetve amíg a felhasználó nem kéri adatai törlését. Adatkezelő tájékoztatja a weboldal látogatóit, felhasználóit, hogy a weboldal cookie-kat használ a hatékony működés érdekében.

Az adatkezelő tájékoztatja a honlap látogatóit, felhasználóit, hogy a Google Analytics segíti a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

A weboldal használatával a látogatók engedélyezik az Adatkezelő részére, a következő cookie-k használatát:

 

Típus Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer általános sütik nem igényel a webes alkalmazás működéséért felelős alap süti honlap működésének biztosítása böngésző bezárásáig
rendszer általános sütik igényel a webes alkalmazás betöltését követően további funkciókhoz való hozzáféréséért szükséges hozzájárulni a sütikhez Cookie használat engedélyezése 365 nap
rendszer funkció sütik nem igényel a könnyebb működéshez és a személyre szabáshoz szükséges sütik A rendszer teljes funkcionalitását tudja elérni vele a felhasználó, ezek nélkül számos dolog nem működik böngésző bezárásáig
rendszer nyomkövető sütik igényel méréshez szükséges illetve a felhasználói élmény kialakításához szükséges statisztika készítése 365 nap
nyomkövető süti (harmadik féltől származó) nem igényel új látogatók azonosítására és a webes nyomkövetésre alkalmas (van rendszerbe integrált és van amit egyénileg is beállíthat) (Google, Facebook) Google Adwords konverziókövetés cookie-val az adWords hirdetések hatékonyságát mérjük Adwords kampány időszaka

Cookie-k letiltása
Adatkezelő tájékoztatja a weboldal látogatóit, felhasználóit, hogy lehetőségük van a cookie-k használatának tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el.

A kalbafesskft.hu weboldal látogatásához semmilyen adat nem szükséges. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás, az alábbiakban részletezzük milyen esemény során milyen adatszolgáltatásra kerül sor.

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Weboldal látogatása
Cél a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, honlapunkat támadó látogatók beazonosítás,a látogatottság mérésére, statisztikai célok
Az adatkezelő jogos érdeke IP cím
a látogatás időpontja
a meglátogatott aloldalak adatai,
az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
nem releváns
Űrlap beküldése
kapcsolatfelvétel kezdeményezése
hozzájárulás természetes személy családi és utóneve
email cím
telefonszám
180 nap
Ügyintézés, panasz
észrevételre, panaszra válaszadás
jogi kötelezettség teljes név
e-mail cím
telefonszám
levelezési cím
egyéb személyes üzenet
5 évig

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a kalbafesskft@gmail.com e-mail címen kérhet további tájékoztatást, a választ legfeljebb 15 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Fenti esetekben a legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció esetét is.

A kapcsolati űrlapok kitöltése során megadott személyes adatokat nem kapcsoljuk össze semmilyen más adattal, a látogatók beazonosítása alapvetően nem cél.

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésre a kapcsolati űrlapok kitöltésével vagy az e-mailben történő kapcsolattartás során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatás igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a kapcsolati űrlapon feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
 • hozzájárulásának visszavonását a kalbafesskft@gmail.com címen kérheti

A hozzájárulás visszavonásának teljesítését 5 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekünk érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogató bűncselekményt követ el, az adott látogató adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbítjuk, adatfeldolgozónk esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Külföldre nem továbbítunk adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereséssel élhetnek. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Látogató jogai és jogorvoslati lehetőségei

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait a fent meghatározott célok érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználó tudomásul veszi jelen tájékoztatást és elismeri a benne leírtakat.

A felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását – az Adatkezelő elérhetőségén – bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését. Ez alól kivételt képez minden olyan okirat vagy dokumentum, illetve annak digitális formában tárolt verziója, amely okirat vagy dokumentum megőrzését külön jogszabály határozza meg.

A felhasználó jogai

1. visszavonáshoz való jog (GDPR 7. cikk)
A felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2. tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk)
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a felhasználó részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, GDPR 13. és a 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, díjmentesen nyújtsa. A tájékoztatáshoz való jog a bevezetőben megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható (írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is.) A felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

3. személyes adatokhoz hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)
A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre a felhasználó rendelkezésére bocsátjuk. További másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

4. helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5. törléshez („az elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikk)
A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a felhasználó visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a felhasználó a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az adatkezelés az alábbi okok bármelyike alapján szüksége, az adatok törlése nem kezdeményezhető:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6. az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a felhasználó a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés valamely fenti ok alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő a felhasználót az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7. az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)​
A felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8. a tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)​
A felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretei között végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk)​
A felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A felhasználó jogainak gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok

GDPR 12. cikk: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót a 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha a felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a felhasználó azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket a felhasználó kérelmére, és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, akkor az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha a felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelő terheli.

GDPR 19. cikk: Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa elvégzett helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

GDPR 15. cikk (3) bekezdés: Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Jogorvoslati lehetőségek

Bírósági jogorvoslat (GDPR 12. cikk (3) bekezdés és 79. cikk)
A felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Kártérítés és sérelemdíj (GDPR 82. cikk, Ptk. 2:52. § és 2:53. §)
Ha az adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a felhasználó személyiségi jogát megsérti, a felhasználó az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a felhasználó személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Felügyeleti hatósági eljárás (panasztételhez való jog – GDPR 14. cikk (3) bekezdés és 77. cikk)
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 • Felügyeleti hatóság adatai:
  Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  web: naih.hu
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg a bevezetőben megadott elérhetőségeimen.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok:
 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a 2001. évi CVIII. törvény – Eker tv. (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Csorna, 2018. május 10.